Cento Forklift

str. V. Sosyuru 5, off.408/2
02090 Kyiv

Tel.: +380503553022

GROSSLIFT

Orositelnaya str., Of. 30
02099 Kyiv

Tel.: +380674070391

VECAR Ukraine LLC

Frunze Street 86
4080 Kyiv / Kiev
Ukraine

Tel: +3 8 095 260 50 46